mootelu

ตรวจหวยงวด 16/5/2565 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติงวดนี้ดูผลตรวจหวยงวด 16/5/2565 หรือดูย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดก่อนๆกว่าสิบงวด ทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1 2 3 4 5 รางวัลข้างเคียง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว 2ตัว หรือบนล่าง มีครบ

ขูดเลขเด็ด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxx xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

906492034469138648834831243880
906492034469138648
834831243880

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท

323541234259129532925025271952
375546807429973621605667135307
497551928267831329711525946794
000680538395441194813280708942
147785521027153108746627326167
181559707704715686713610201394
362363391791581416973062498234
739050462186587387026381799881
694416555889976980116933730171
417235389714313439427353866530
323541234259129532
925025271952375546
807429973621605667
135307497551928267
831329711525946794
000680538395441194
813280708942147785
521027153108746627
326167181559707704
715686713610201394
362363391791581416
973062498234739050
462186587387026381
799881694416555889
976980116933730171
417235389714313439
427353866530

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

531689070420012585493687872347
325940595272149011195639069757
151843534579798147072877057998
558657042743142937218830162126
380570617336187409860928544223
842286195599233382751267858515
602010104773514246287817158135
695687370483843889918884144165
951098371012786047709601047485
310250926126878466179335595768
360793045197171411610063088532
153650273746694256246589867965
526444669609597937418906559342
811424994877811070780787691207
377263936835881462377515576500
863926979946583330355406176692
243380449807188310183392186963
012056xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
531689070420012585
493687872347325940
595272149011195639
069757151843534579
798147072877057998
558657042743142937
218830162126380570
617336187409860928
544223842286195599
233382751267858515
602010104773514246
287817158135695687
370483843889918884
144165951098371012
786047709601047485
310250926126878466
179335595768360793
045197171411610063
088532153650273746
694256246589867965
526444669609597937
418906559342811424
994877811070780787
691207377263936835
881462377515576500
863926979946583330
355406176692243380
449807188310183392
186963012056xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

ล่าสุดออกเลขไหนมาดูมาตรวจหวยงวด 16/5/2565 และย้อนหลังอีก10งวด ครบทุกรางวัลทุกเลข จากฐานข้อมูลของกองสลากฯ ที่สำคัญอัพเดทรวดเร็วทันใจไม่แพ้เว็บไหนในประเทศไทย

แนวทางหวยไทย 16/5/2565